UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD

Unesco har tagit initiativ till Global Action Programme (GAP) on ESD - en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling. Syftet med GAP är att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling.

GAP har för avsikt att driva framåt, skala samt konkretisera arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling i respektive länder.

Programmet anger fem prioriterade handlingsområden som bland annat Sverige har förbundit sig att arbeta med:

  1. policyutveckling - utveckling och integration av styrdokument för utbildning och lärande för hållbar utveckling på alla myndighetsnivåer
  2. lärandemiljöer - att institutionalisera hållbarhet inom formell och informell lärande och utbildning
  3. lärare och utbildare - utbildning och kapacitetsutveckling 
  4. ungdomar - stärka, mobilisera och synliggöra deras nyckelroll
  5. lokala samhällen och kommuner - medborgardrivna program för utbildning för hållbar utveckling

En viktig mekanism i arbetet är de fem GAP-nätverk som Unesco bildat inom respektive handlingsområde. Nätverken syftar till att skapa synergier mellan insatser och aktiviteter samt att verka som katalysator för andra aktörer.

Läs mer om programmet på unesco.org

GAP i Sverige

Från den 1 januari 2016 är Swedesd med regeringens mandat koordinator för GAP i Sverige. Vårt uppdrag är att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser till 2019. Swedesd koordinerings- och uppföljningsarbete organiseras både med ett övergripande perspektiv på utveckling av lärande och utbildning för hållbar utveckling och ett fokus på de fem handlingsområdena inom GAP.

Workshops och konferenser

I april 2016 kallade Swedesd 100 aktörer och organisationer till Bridging the GAP - en nationell workshop i Uppsala för att tillsammans definiera gemensamma övergripande mål för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Resultaten från workshopen integrerades i underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med FN:s globala Mål 4: God utbildning för alla, och delmål 4.7: Lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Resultaten finns med i 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Sverige. 

Rapport: Bridging the GAP 2016 (pdf)

Den 8 februari 2018 arrangerade Swedesd i samarbete med Universitets- och högskolerådet verksamhet Den globala skolan Lärande och utbildning för Agenda 2030 - en nationell konferensen för aktörer inom hållbarhets- och utbildningsområdet i syfte att dela kunskap och lyfta fram förslag på kompletteringar till Agenda 2030-delegationen och regeringens arbete.

Sammanfattning från dagen med bilder och presentationer.
 

Rapport: Lärande och utbildning för Agenda 2030 (pdf)

Mer om arbetet inom prioriterade handlingsområden


Nätverk

Inom ramen som koordinator för GAP stödjer Swedesd det nationella LHU nätverket för lärande för hållbar utveckling.
 

Kontakt: Anna Skoog, anna.skoog@swedesd.uu.se, Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se

GAP internationellt

Som nyckelpartner inom Unesco GAP koordinerar Swedesd från och med 2015 ett internationellt nätverk för aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare.

Vi samverkar med lärosäten, organisationer och myndigheter för att bygga kapacitet inom lärarutbildningar i länder i södra Afrika och sydöstra Asien. Detta sker bland annat genom  Som ett stöd i detta arbete driver vi tillsammans med Rhodes University i Sydafrika forskningsprojektet ReSolve kring skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Konferens

2016 arrangerade vi tillsammans med partners den första internationella GAP-konferensen i Sverige. "Bridging the GAP - Educators and Trainers" ägde rum vid Uppsala universitet - Campus Gotland och samlade över 140 deltagare från lärosäten, myndigheter och FN-organisationer världen över för att dela erfarenheter av lärarutbildning och diskutera utmaningar och nödvändiga förändringar inom utbildning för hållbar utveckling.

Resultaten från konferensen presenteras i rapporten nedan som innehåller rekommendationer för hur lärande och utbildning kan bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Visby Recommendations for enhancing ESD in Teacher Education

Agenda 2030: SDG 4.7
UNESCO GAP on ESD Action Area 3

Ladda ned rapporten (pdf)

Kontakt: Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se, David Kronlid, david.kronlid@swedesd.uu.se