Swedesd uppdragsutbildning

Vi befinner oss i en tid med stora och komplexa globala utmaningar. Hållbarhetsfrågor av ekologisk, social, ekonomisk och kulturell art som rör till exempel klimat, integration, rättvisa, och globala konflikter berör alla människor och alla samhällssektorer. I internationella deklarationer anses utbildning och lärande i bred bemärkelse (där även dialog, samverkan, kollaborativt beslutsfattande och handlingskompetens ingår), ha en avgörande betydelse för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. I Agenda 2030, som innehåller FN:s nya globala hållbarhetsmål, utgör ’Quality Education’ ett eget mål som anger att alla senast 2030 ska ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Swedesd utvecklar kurser inom lärande och utbildning för hållbar utveckling. De riktar sig till verksamma utanför Uppsala universitet, till exempel i förskola, skola, universitet och lärarutbildning, och till dig som är chef, ledare, beslutsfattare eller projektledare inom privat, offentlig eller frivillig sektor och som har att beakta flera olika perspektiv kopplade till komplexa samhällsfrågor inom hållbar utveckling.

Uppdragsutbildningen vid Swedesd förankras i den senaste forskningen och bygger på lång beprövad och pågående praktisk erfarenhet från arbete i Sverige och internationellt. Samarbete mellan forskare och praktiker utgör en viktig grund. Nivån på kurserna är flexibel och utformas som alltifrån grundläggande till avancerad. Kursernas längd varierar och kan anpassas efter mottagarnas behov.

All uppdragsutbildning vid Uppsala universitet genomförs på uppdrag av företaget/organisationen som mottagare och är därmed avgiftsbelagd.

Att skala upp? Hållbar spridning av goda resultat

Swedesd och Uppsala universitet ger en introduktionskurs i skalning (eng. scaling) och processverktyget Re-Solve. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling, innovation och projekt och andra som har behov av att skala upp och ta tillvara nyttoeffekter av en lyckad verksamhet.

Mer information och anmälan

Att leda samverkan

En utbildning för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar.

  • De senaste vetenskapliga rönen kring processdesign, facilitering och lärande
  • Konkreta verktyg och praktiska erfarenheter från samverkansprocesser
  • Teori varvas med praktik inom ramen för ditt arbete
  • Tillgång till ett nätverk av erfarna facilitatorer som leder samverkansarbete
     

Mer information och anmälan