Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Swedesd arbetar för Agenda 2030 genom FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP). Som ett av världens största centrum för lärande och utbildning för hållbar utveckling, på engelska Education for Sustainable Devlopment (ESD), är vår vision att vara en strategisk internationell och nationell kompetens för hela kunskapsområdet.

Som regeringens nationella samordnare av Unesco GAP, arbetar Swedesd med ESD-policy och utvecklingen av styrdokument och läroplaner, med lärandemiljöer och lärares och utbildares kapacitet, och med att skapa samverkan på lokal och regional nivå för lärande för hållbar utveckling. Arbetet fokuserar på det globala hållbarhetsmålet 4 ”God utbildning för alla”, som i sig även ger viktiga bidrag till uppfyllandet av samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Swedesd utgör en väletablerad forsknings- och utvecklingsmiljö vid Uppsala universitet som erbjuder reflexiva verktyg för implementering och uppskalning av ESD. Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi integrerade kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och utomlands.

Inom ramen för Swedesd Akademi arrangerar vi högnivåpaneler, forskningsseminarier och forskningscirklar samt konferenser och workshops för att skapa olika mötesplatser och arenor för dialog och samverkan. Vi erbjuder utbildningar och kurser för lärarutbildare och verksamma lärare i skola och vid universitet, samt beslutsfattare och projektledare som hanterar komplexa samhällsproblem.

Som Unesco nyckelpartner och ordförande för det tredje prioriterade handlingsområdet inom GAP, koordinerar Swedesd kapacitetshöjning av lärare och utbildare globalt.

Swedesd är en centrumbildning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Partners