Lärandelabb för hållbar utveckling

Vår uppfattning om verkligheten baseras ofta på kunskap vi inhämtat från ett specifikt utbildningsområde. Inom hållbar utveckling samverkar dock alltid flera verkligheter. Ett gemensamt lärande över ämnesgränserna ger därför bättre förutsättningar att förstå och hantera vår tids komplexa utmaningar.

Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) är en treårig satsning på Campus Gotland i syfte att främja utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt lärande. Här uppmuntras aktörer till samverkan och problemlösning på nya sätt samtidigt som vi skapar kunskap om hur utbildning och lärande i ämnesövegripande miljöer fungerar och faciliteras. Aktiviteterna utformas under ledning av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling för nya studenter

Som student på Campus Gotland ska du få möljlighet att reflektera över ditt eget lärande i relation till hållbar utveckling. Förra året reste över 100 nya studenter till Holmhällar på södra Gotland för att påbörja en diskussion om vad hållbarhet innebär och för att arbeta tillsammans över program- och ämnesgränserna.

Introduktionsdagarna utformas för att stärka hållbarhetskompetenser som systemtänkande, framtidstänkande och samarbetsförmåga men syftar även till att lära känna varandra inför fortsatta studier.

Film från introveckan 2019

Vår tids utmaningar

De flesta av oss vill leva ett gott liv. Samtidigt måste jordens resurser räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår mellan oss människor, naturen och samhället är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, rättvisa och biologisk mångfald.

Forskningen beskriver de här utmaningar som "vilda" problem (på engelska "wicked" issues). Vilda problem kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar, i motsats till "tama" problem ("tamed" problems).

"Vilda" problem kan mötas med

  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande

Fortbildning av lärare

Under 2019 startar Sustainability Starts with Education - en ny kurs för lärare på Campus Gotland med utgångspunkt i Agenda 2030 och de Global målen. Här får undervisande personal möjlighet till fördjupad förståelse om hållbar utveckling, pedagogiska verktyg att stärka sin egen praktik samt möjlighet att delta i förändringsarbete på instutitionsnivå. Kursen bygger på många års erfarenheter av internationellt utvecklingsarbete inom miljö- och hållbarhetsutbildning.

Sustainability Starts with Education består av 5 utbildningstillfällen och ges 1 gång per termin. Anmälan till vårens kursomgång med start den 10 januari är nu stängd.

För mer information, kontakta Susanne Barrineau,
susanna.barrineau@swedesd.uu.se, eller Josefin Mardi, josefin.mardi@swedesd.uu.se

Workshop

I december 2018 arrangerades en workshop för lärare, forskare och studenter knutna till program i Hållbar destinationsutveckling.

Under två dagar fick deltagarna möjlighet att identifierade hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv och utarbeta framtidsvisioner om hållbara lösningar med potential att utvecklas eller skalas upp på Gotland. Förslagen diskuterades och granskades kritiskt med hjälp av frågeställningar om bland annat makt, jämlikhet, teknologi och global rättvisa.