Lärande och utbildning för Agenda 2030

Om Sveriges arbeta med hållbar utveckling. Katarina Sundberg, kanslichef, Agenda 2030-delegationen.

Den 8 februari 2018 samlades över 120 aktörer inom hållbarhets- och utbildningsområdet i Uppsala för att ta del av kunskapshöjande seminarier, dela erfarenheter och ge synpunkter på lärande och utbildning för hållbar utveckling i Sverige.

Konferensen arrangerades som en del av Swedesds arbete som fokalpunkt för Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) och tillsammans med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. Mötet var en uppföljning av den nationella workshopen Bridging the GAP 2016.

Dagen inleddes med tal och presentationer med fokus på lärande för hållbar utveckling inom utbildning i Sverige.

- Tiden går fort, det är bara tolv år kvar till 2030 och att vänta är inget alternativ. Vi behöver mer kunskap, sa Mats Djurberg, generalsekreterare vid Svenska Unescorådet i ett inledande tal och syftade på behovet av att kartlägga hur lärande för hållbar utveckling tillämpas i förskola, grundskola, gymnasium och universitet. Han lyfte även vikten av att luta sig mot empirisk grund.

Nicklas Gericke, forskare vid Karlstad universitet, presenterade därefter en svensk studie om effekter av utbildningsinsatser för hållbar utveckling på elevers medvetenhet och handlingskraft. I studien ingick sammanlagt 2500 elever och den visade att utbildning för hållbar utveckling har effekt men på olika sätt i olika årskurser. Resultaten bland högstadieelever var exempelvis negativa till skillnad mot elever på gymnasienivå.

- Vår hypotes är att man bedriver normativ undervisning på högstadiet och det vet vi ju hur ungdomar i den här åldern är, man gör tvärtemot vad vuxna säger. Här behöver man förmodligen anpassa undervisningen.

Nicklas Gericke, Karlstad universitet.

Göran Finnveden, professor vid KTH, presenterade Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling i utbildning som genomförts under 2016 och 2017. Den visar att tre av fyra lärosäten är i behov av att utveckla sina processer inom området. Bedömningskriteriet ”Styrning och organisation” fick sämst utfall.

- Det är här det brister, man har inte satt upp mål och man följer inte upp det arbete som görs. Många lärosäten kan visa exempel där hållbar utveckling integrerats i utbildningen men det saknas stöd uppifrån i form av mål och strategier. Positivt är att många lärosäten nu påbörjat detta arbete. De centra eller enheter som särskilt arbetar med hållbar utveckling och lärande för detta vid våra universitet och högskolor bör få tydliga mandat och resurser.

Göran Finnveden om Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering.

Claes Malmberg, professor vid Högskolan i Halmstad berättade om en ny webbaserad kurs om hållbar utveckling för lärare på högstadiet. Här ska lärare kunna arbeta ämnesövergripande med komplexa hållbarhetsutmaningar i undervisningen. De första delarna av modulen kommer finnas tillgänglig på Skolverkets lärportal under våren 2018.

Före lunch fick deltagarna lyssna och ställa frågor till en politikerpanel bestående av representanter för Centerpartiet (c), Kristdemokraterna (kd), Liberalerna (l), Nya moderaterna (m), Miljöpartiet (mp), Socialdemokraterna (s) och Vänsterpartiet (v). För den internationella utblicken svarade Alexander Leicht vid Unesco Paris.

Politikersamtal med f.v Daniel Riazat (V), Betty Malmberg (M), Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S) Elisabeth Knutsson (MP), Simon Palme (C), Liza-Maria Norlin (KD). Moderator David Kronlid, Swedesd.

Resten av dagen ägnades åt Agenda 2030-delegationens arbete att stödja regeringen i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Sverige. Deltagarna arbetade i mindre grupper utifrån deras respektive fokusområde med att ta fram synpunkter och förslag till delegationen och dess slutrapport den 1 mars 2019.

Workshop arbetsgrupp 3. Fokusområde: kommun, region och myndighet. 

- Vi tycker att Sverige inte bara ska vara bäst utan även göra bäst. Därför behövs en ambitionshöjning och mål att röra oss mot, sa Katarina Sundberg, kanslichef på Agenda 2030-delegationen under sin presentation och syftade på Sveriges höga internationella ranking inom hållbarhetsområdet. Hon lyfte vikten av ledarskap, styrning och brett ägarskap och underströk problemet med att arbeta i stuprörsstrukturer.

- Skolan har en central roll för hållbar utveckling men det behövs en revidering av läroplaner. Man behöver även titta på hur man arbetar med lärande för hållbar utveckling, kompetensutveckling och lärarutbildning. Vi ser också ett stort behov av bred folkbildning.

Dagen avslutades med en öppen diskussion tillsammans med Agenda 2030-delegationen om de gemensamma förslag och synpunkter som arbetats fram i de olika arbetsgrupperna.

Text och foto: Viktor Jacobsson

Rapport

Lärande och utbildning för Agenda 2030 (pdf)

Bilder 

För större bild, högerklicka på önskad bild och välj öppna i ny flik

 • Torsten Svensson, vice rektor Uppsala universitet.
 • Eva Friman, föreståndare Swedesd
 • Fanny Labory, Universitets- och högskolerådet
 • Mats Djurberg, Svenska Unescorådet
 • Niklas Gericke, Karlstad universitet
 • Göran Finnveden, Kungliga Tekniska högskolan
 • Claes Malmberg, Högskolan i Halmstad
 • Claes Malmberg, Högskolan i Halmstad

Filmer

 • Torsten Svensson, vice rektor Uppsala universitet

 • Eva Friman, Swedesd

 • Fanny Labory, Den globala skolan

 • Mats Djurberg, Svenska Unescorådet

 • Niklas Gericke, Karlstad universitet

 • Göran Finnveden, KTH

 • Claes Malmberg, Högskolan i Halmstad

 • Alexander Leicht, UNESCO Paris

 • Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen

Presentationer

Eva Friman, Swedesd Lärande och utbildning för Agenda 2030 (pdf) 
Niklas Gericke, Karlstads universitet Hur har implementeringen av UHU påverkat undervisningen och ungdomars medvetande? (pdf)
Claes Malmberg, Högskolan i Halmstad, Skolverkets LHU-moduler (pdf)
Göran Finnveden, KTH, Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor (pdf)
Alexander Leicht, UNESCO Paris, Education for Sustainable Development, a UNESCO perspective (pdf)
Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen I riktning mot en hållbar framtid (pdf)