De forskar om bakterier för att stoppa övergödningen

Tilde Krusberg, 19 år, Uma Gawell, 19 år, Arild Gustafsson, 18 år, och Malcolm Halvarson, 19 år, från Globala gymnasiet vid prisutdelningen för Utställningen Unga Forskare.

Tilde Krusberg vid Globala gymnasiet har undersökt bakterien Azospirillums potential som alternativ till konstgödsel. Hennes projektgrupp är nominerad i en internationell tävling för unga forskare.

Förra sommaren läste Tilde en bok om hur ärtväxter kan fixera kväve med hjälp av bakterier och började fundera på om det kunde kopplas till övergödningsproblematiken i Östersjön. Efter att ha diskuterat problemet med sina klasskompisar skapades en projektgrupp med fyra elever för att utforska möjligheterna. 

- Vi ville hitta ett mer hållbart alternativ till traditionell odling med konstgödsel. Nu vet vi att bakterien kan gå i symbios med både havre och dinkel och det innebär att den också skulle kunna användas som biogödsel och vara en möjlig ersättare till konstgödsel, förklarar Tilde.

Genom symbiosen kan bakterien bidra med en tredjedel av grödans kvävebehov och öka växtens motståndskraft för olika hot, som torka, försaltning, skadedjur och sjukdomar. Med hjälp av en litteraturstudie av tidigare forskning och en hållbarhetsanalys har gruppen kunnat visa att odling med Azospirillum Brasilense är ett mer hållbart alternativ till odling med konstgödsel, både ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

- I vår analys har vi valt att fokusera mest på den ekologiska hållbarheten eftersom vi har letat efter en lösning på ett ekologiskt problem. Men sociala och ekonomiska faktorer är också viktiga att ta hänsyn till, som arbetsförhållanden och hur produkten skulle kunna konkurrera på en fri marknad.

Globala gymnasiet arbetar studenterna ofta utifrån de globala hållbarhetsmålen och projekten berör frågor om global hälsa, klimat och migration. Hållbarhetsmålen fungerar som grundpelare för utbildningen och lärarna fokuserar mycket på målen i sin undervisning. Tilde berättar att det har varit viktigt att jobba tvärvetenskapligt för att få en nyanserad bild. Dessutom har det varit enklare att förstå sammanhangen.

- Vi har lärt oss otroligt mycket om kvävefixering, konstgödsel och miljöproblem, men också mycket om hur det fungerar att forska. Vi vill alla fortsätta forska i framtiden och hoppas kunna publicera våra resultat, det hade varit rolig!

Just nu väntar studenterna på svar från en hållbarhetstävling i Arizona som de blivit nominerade till i samband med Utställningen Unga Forskare, där elever från hela Sverige tävlar med sina gymnasiearbeten inom naturvetenskap. Finalen ägde rum på Tekniska Muséet i Stockholm där Tilde och de andra i gruppen berättade om sitt projekt för besökare och jurymedlemmar.

Text: Josefin Mardi, Swedesd
Foto: Globala gymnasiet

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.