Samverkan med IBA (Inquiry Based Approach)

Samverkan lyfts ofta som ett viktigt sätt att hantera komplexa samhällsfrågor när stuprörsstrukturer och traditionella styrmedel som ekonomiska incitament, lagstiftning och information i sig är otillräckliga. Väl fungerande samverkan ger möjlighet till helhetssyn, flexibilitet och innovativa insatser genom gemensamt lärande. Men det är inte alltid samverkan lever upp till förväntningarna, och kritiker menar att samverkan idag ofta bedrivs på ett sätt som är ineffektivt, naivt vad gäller maktstrukturer och otydligt vad gäller möjligheten att utkräva ansvar.

SWEDESD har tillsammans med partners utvecklat förhållningssättet IBA (Inquiry Based Approach) som ett svar mot denna kritik. IBA kombinerar  lärandeteori med teorier om nätverksstyrning, planering, systemtänkande och socialpsykologi för att stärka två nyckelkompetenser som krävs för att samverkan ska bli framgångsrik, nämligen processdesign och facilitering.

Syftet med IBA är att stödja samverkan mellan olika aktörer som tillsammans vill ta sig an komplexa samhällsutmaningar.

IBA-arbetet som lärprocess

Lärandeloop inom IBA

Samverkan enligt IBA kan beskrivas som en serie av lärandeloopar. En lärandeloop består av fyra moment som alla är viktiga för att kunskap ska utvecklas och gemensamma insatser ska komma till stånd: reflektion, planering, agerande och observation. En frågeställning som aktörerna gemensamt formulerar i inledningsskedet av IBA-processen driver samverkan framåt genom lärandelooparna. Den gemensamma frågeställningen ska tydliggöra vilket syfte samverkan har. Jämfört med att förhandla om gemensamma mål tidigt i en samverkansprocess är det ofta lättare för aktörer med olika mandat att enas kring en frågeställning, och det kan också vara enklare att knyta redan existerande projekt och aktiviteter till en samverkan. En frågeställning ger vidare större flexibilitet än långsiktiga mål, och den inbjuder till reflektion, experimenterande och lärande, vilket är viktigt för att hantera komplexa och dynamiska problem.

IBA används inom flera av Swedesd utbildningsprogram och projekt, bland annat för att utveckla medborgardialoger kring komplexa samhällsutmaningar i Sverige. Nu finns möjligheten att utbilda sig i processdesign och facilitering vid Uppsala universitet. Kursen "Att leda samverkan" är baserad på de metoder och förhållningsätt som präglar IBA.

Läs mer

Att leda samverkan En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar, Swedesd 2017 (pdf)

Kontakt: Martin Westin martin.westin@swedesd.uu.se
Alexander Hellquist alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-07