Samskapande av kunskap för förändring

Samskapande av kunskap, s.k. co-creation, erkänns alltmer som ett viktigt och legitimt sätt att arbeta med de samhällsförändringar som omställningen till ett hållbart samhälle kräver, speciellt i sammanhang som kännetecknas av en hög grad av komplexitet och osäkerhet. Detta tillvägagångssätt inkluderar en rik mångfald av perspektiv och värderingar från flera aktörer från olika sektorer, såväl som från olika samhälleliga skärningspunkter, för att stödja kreativa, inkluderande och meningsfulla samarbeten. Genom att omfamna och integrera olika sätt att veta och agera, försöker vår forskning möjliggöra nya former av praktik och processer för att stödja övergångar mot hållbara framtider.

Pågående projekt

MISTRA miljökommunikation

Mistra Environmental Communication (MISTRA EC) är ett fyraårigt forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation. Detta kommer att främja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om programmet
 

LAND-PATHS

LAND-PATHS är ett 5-årigt forskningsprogram som syftar till att utveckla nya strategier för styrning och förvaltning som stärker landskapets biologiska mångfald och främjar dess multifunktionalitet. Programmet fokuserar på fem typer av landskap - skog, jordbruk, hav och kust, stads- och bergslandskap i fem delprojekt (SP). Läs mer om programmet
 

Hållbara kryssningsturismdestinationer i Arktis

Projektet syftar till att utforska sätt där små arktiska samhällen kan leva med kryssningsturism på ett mer hållbart sätt. Vi använder samskapande metoder för att generera kunskap som samhällen kan implementera för att få mer kontroll över utvecklingen av kryssningsturismen och därmed försträrka en hållbar utveckling av hälsosamma miljöer och mänskliga samhällen.
Läs mer (sidan är på engelska)

Uppsala klimatprotokoll och civilsamhällessamverkan

Fokuserar på hur civilsamhällets organisationer kan samverka med offentliga och privata aktörer för att skapa hållbar utveckling, genom att fokusera på samverkanssätt och samskapande av kunskap och mening inom Uppsala klimatprotokoll.
Läs mer

Senast uppdaterad: 2023-10-24