Lärande och utbildning för hållbar utveckling

Lärande och utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD), innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid.

ESD innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald inkluderas i lärande och utbildning på ett integrerat sätt.

ESD utvecklas för att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Pågående projekt

EFFICIENT SDG FULFILMENT FOR REGIONS IN TRANSITION (EFFORT)

Ett partnerskap mellan Sverige, Rwanda och Uganda för att stärka forskningskapcaitetem och användandet av evidens för implementeringen av Agenda 2030. Läs mer om EFFORT

ADVANCED REGIONAL TRAINING PROGRAMME (ARTP) IN SOUTHERN AFRICA

Kapacitetsutveckling för att stärka utbildare till att integrera Lärande för hållbar utveckling i alla utbildningsområden i Södra Afrika. Capacity building to support educators to integrate Education for Sustainable Development into all areas of education in Southern Africa. Läs mer om programmet

Senast uppdaterad: 2022-02-15