TRANSFORMERS - Ledarskap för förändring

Ett globalt ledarskapsprogram

Vi har mindre än tio år på oss att uppnå Agenda 2030, men förändringen går långsamt. Vissa länder hävdar också att att få igång ekonomisk tillväxt igen bör prioriteras framför att uppfylla målen för hållbar utveckling (SDG). De nuvarande kriserna inklusive jämställdhet, klimatförändringar och biologisk mångfald – allt förvärrat av Covid-19-pandemin – slår hårdast mot de mest utsatta. Men i slutändan är dessa utmaningar ett existentiellt hot mot mänskligheten; en majoritet av dem är "wicked", vilket betyder att de är komplexa, sammanlänkade, unika och svåra att begreppsliggöra och förutsäga. Vi måste ta itu med hela agendan, inte bara en sektoriell del, och vi behöver inget mindre än transformation för att möta dessa utmaningar, vilket kräver transformativt ledarskap mot hållbar utveckling över sektorer och nivåer. Detta program kommer att utveckla ledare inom den offentliga sektorn, näringslivet och det civila samhället så att de kan bli "transformers" som arbetar tillsammans. Detta går utöver att förmedla kunskap till individer. Det handlar om att rekrytera ledare tillsammans med de organisationer de leder, och bjuda in dem att gå med i verkliga tvärsektoriella transformationsprojekt.

Transformers-programmet kommer att inspirera dessa ledare med en mängd metoder för att driva förändring, arbeta med dem i deras transformationsprojekt och skapa peer-supportgrupper för andra transformationsprojekt och deltagare. Med tiden kommer deras nätverk att sträcka sig till programalumner. Programmet kommer således att förbereda ledare för omvandling av samhällen på tre huvudsakliga sätt: a) genom att använda lärandestrategier som är interaktiva, deltagande, multisektoriella och kontextkänsliga; b) genom att kombinera individuella strategier för hållbar omvandling med metoder för omvandling av sociala strukturer, och engagera offentliga sektorn, näringslivet och organisationer i det civila samhället; c) genom att gå längre än att bara förmedla kunskap, att ”lära genom att göra”, genom ett processorienterat, systemmässigt förhållningssätt till samhällsutmaningar där de deltagande ledarna kommer att ta sig an, analysera och utveckla färdigheter i ett transformationsprojekt i sin egen organisation och sektor. Vårt program är unikt på flera sätt. Vi rekryterar organisationer, mer än individer. Vi fokuserar på systemförändringar (hur deltagarna, teamen och casen kan leda till systemförändringar). Vi erbjuder kompetensutveckling inom innovationsledning, systemutveckling och designtänkande. Och vi arbetar med ”förändringsteam” i deltagarorganisationerna.

Programmet genomförs i samarbete med ledande intressenter inom civilsamhället, privata och offentliga organisationer och med tre högt uppsatta internationella universitet. Den lyfter fram många empiriskt konkreta erfarenheter. Vi är medvetna om att inte alla deltagare kommer att veta exakt vad de behöver, eller att ha tydliga förändringsmål vare sig under ansökningsprocessen eller när de börjar delta. Vi ger stöd med en behovs- och förutsättningsanalys. Vi arbetar med deltagarnas inre drivkrafter och motivation. Ett metodiskt fokus är samskapande. Under hela programmet kommer deltagarna att utforska och tillämpa en innovativ, flexibel och styrkebaserad verktygslåda och även reflektera över och lära sig hur man tillämpar intersektionella jämställdhetsperspektiv. Programmet körs i tre moduler. Den första modulen kunskapsutveckling, motivation och förberedelse för handling – innehåller tre delar, introduktionsprogram, månatliga lärtillfällen och regionmöte. Den andra modulen – nätverkande – består av undergruppssessioner och individuellt mentorskap. I den tredje modulen – transformationsprojekt – kommer deltagarna att arbeta med ett projekt ur sitt eget sammanhang.

Period: 2022-2025

Partners:

  • Institutionen för bygg- och anläggningsteknik och SWEDESD, Uppsala universitet
  • Karolinska Institutet (KI)
  • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
  • SKR International
  • WWF
  • Business Sweden

Finansiärer:

  • Svenska Institutet
  • Sida
  • Vinnova

Kontakt vid Swedesd

Eva Friman

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
eva.friman[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-1679174
Senast uppdaterad: 2022-09-07