Kunskap och innovation fokusområde i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

2018-06-15

Den här veckan beslutade regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 (2018-2020). Kunskap och innovation är ett av sex fokusområden i omställningsarbetet. Regeringen betonar vikten av att främja utbildning för hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande inom hållbar utveckling, både nationellt och internationellt. Den beslutade handlingsplanen för Agenda 2030 innehåller sex tematiska fokusområden: ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja, och kunskap och innovation.

Till dessa kopplas fyra nyckelfaktorer för genomförande: stöd till kommuner och landsting, samverkan och partnerskap med näringsliv och civilsamhälle, styrning, ledning och uppföljning, och Sverige som pådrivande kraft inom EU och för det internationella arbetet.

Regeringen anser att Universitetskanslersämbetets utvärdering av universitets och högskolors arbete för att främja hållbar utveckling samt Skolverkets kunskapsöversikt (pdf) om utbildning för en hållbar utveckling ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Man ser även behov av att arbeta för en generell kunskapshöjning om Agenda 2030 genom folkbildning.

Regeringen vill också utarbeta en global strategi för hållbar social utveckling (2018–2022) för utvecklingssamarbetet, som förväntas bidra till att kunskap om hållbar utveckling integreras i läroplaner, lärarutbildningen och i lärandeprocesser.

Internationellt vill regeringen stärka utbildning för hållbar utveckling genom det arbetet som sker inom ramen för Unescos verksamhet. Där pågår just nu en konsultationsprocess med aktörer, organisationer och medlemsstater om det globala handlingsprogrammet om utbildning för hållbar utveckling (GAP) som avslutas 2019, och nästa steg.

More news