Swedesd stödjer fördjupad samverkan mellan myndigheter inom kulturmiljöfrågor

2020-02-13

Gamla Uppsala fornlämningsområde. Foto Bengt A Lundberg CCBY

Riksantikvarieämbetet har tagit hjälp av Swedesd i sitt arbete med myndigheters strategier kring kulturmiljöfrågor. Fokus har varit tvärsektoriell samverkan och Agenda 2030 i syfte att nå de nationella kulturmiljömålen.

I drygt två år har Riksantikvarieämbetet arbetat med att stödja och följa tio olika myndigheters utarbetande av strategier för kulturmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. Ett arbete som nu summeras. Det övergripande syftet är att Sverige ska nå de nationella målen för kulturmiljöarbete som funnit sedan 2013. Samverkan över myndighets- och sektorsgränser bedöms som nyckelfaktor för att lyckas.

I november 2019 arrangerade Riksantikvarieämbetet en tvådagarskonferens och workshop efter att strategierna färdigställts för att fastställa gemensamma fokusområden och formulera frågeställningar för fortsatt samverkan mellan myndigheterna. Workshopen faciliterades av forskare från Swedesd med hjälp av processvertyget IBA (Inquiry Based Approach).

Ett sextiotal personer deltog inklusive generaldirektörer och ställföreträdande från Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket. Dessutom medverkade representanter för sjutton länsstyrelser, tre regioner, Kulturdepartementet,  Finansdepartementet och Näringsdepartementet, samt Riksantikvarieämbetet.

Läs mer

Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor Slutrapport Slutrapport (pdf) Riksantikvarieämbetet 2020
En milstolpe för kulturmiljöarbetet raa.se
10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete raa.se
Samverkan med IBA (Inquiry Based Approach) swedesd.uu.se

Viktor Jacobsson

More news