Utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling

2017-10-04

Swedesd har deltagit i Universitetskanslersämbetets utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med att främja hållbar utveckling. Resultaten visar att bara en fjärdedel av Sveriges lärosäten har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning.

2016 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag av regeringen att genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling utifrån kraven i högskolelagen (1992:1434). Syftet har varit att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar med hållbar utveckling och att presentera de resultat som uppnåtts.

Swedesd föreståndare Eva Friman har ingått i den särskilda bedömargrupp som bistått UKÄ i utvärderingsarbetet. Bedömargruppen bestående av sakkunniga, student- och doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare har granskat lärosätenas självvärderingar och gett lärosätena återkoppling samt identifierat utvecklingsområden. Utifrån bedömargruppens yttrande har UKÄ beslutat om omdöme för respektive lärosäten.

Utvärderingen visar att bara en fjärdedel av landets lärosäten når upp till de kriterier som satts upp, samt att tre fjärdedelar av Sveriges lärosäten bedöms ha en process som är i behov av utveckling.

I rapporten hamnar Uppsala universitet i den första kategorin och man nämner särskilt betydelsen av "Program för hållbar utveckling".

I rapporten lyfter bedömargruppen fram det positiva i att de flesta lärosätena kan ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där hållbar utveckling har integrerats. Samtidigt konstaterar man att det är bekymmersamt att hälften inte har lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling på plats och att ännu färre utför systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetar med kompetensutveckling för sina lärare. Bedömargruppen anser att lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling måste bli tydligare och nu ske i ett högre tempo.

Resultaten från utvärderingen presenteras i två delar. Del 1 innehåller sammanfattning, beslut och bedömargruppens nationella bild. Del 2 innehåller yttrandena om de olika lärosätena.

Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling En tematisk utvärdering, del 1 (pdf)

Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling En tematisk utvärdering, del 2 (pdf)

Fler nyheter