Förslag om insatser för utbildning för hållbar utveckling i Agenda 2030-delegationens slutrapport

2019-03-20

Agenda 2030-delegationen har avslutat sitt uppdrag och presenterat sin slutrapport för regeringen. Rapporten lyfter behovet av tvärdisciplinär kompetens och kompetenshöjande insatser för pedagoger och skolledare om lärande för hållbar utveckling. Delegationen ser även behov av att följa upp hur utbildning för hållbar utveckling tillämpas i Sverige

Agenda 2030-delegationen har sedan 2016 haft regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. I mars 2019 avslutade delegationen sitt arbete och överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen.

Inom området kunskap, forskning och innovation anser delegationen att Skolverket bör ta ett helhetsgrepp vad beträffande innehåll, finansiering och genomförande av kompetenshöjande och stödjande åtgärder för pedagoger och skolledare om lärande för hållbar utveckling. Uppdraget bör rapporteras till regeringen senast vid utgången av 2019. Regeringen bör ta ställning till förslaget senast i samband med budgetpropositionen för 2021.

Skolverket bör också i samverkan med Skolinspektionen följa upp hur utbildning för hållbar utveckling tillämpas i för-, grund- och gymnasieskolor. Uppdraget bör rapporteras till regeringen senast 2022.

Delegationen lyfter även behovet av att stimulera och premiera tvärdisciplinär kompetens samt utvärdera hur universitet och högskolor främjar hållbar utveckling i sin undervisning. Förutom detta vill delegationen se att regeringen prioriterar forskningssamarbete med utvecklingsländer som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande överlämnades till statsrådet Isabella Lövin vid ett seminarium på Miljö- och energidepartementet den 11 mars 2019.

Läs mer

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13 (pdf)
Sammanfattning av Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13 (pdf)

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18