Urval av innehåll i utbildning för hållbar utveckling behöver uppmärksammas mer

2019-05-21

Vad avgör vilka hållbarhetsfrågor som lyfts i skolan? Hur motiveras valet av röster och åsikter som kommer till tals? Forskare vid Uppsala universitet har tittat närmare på skolprogrammet Grön Flagg och menar att det behövs mer kunskap och verktyg som kan stötta praktiker som designar utbildningsmaterial att göra oundvikliga urval och avgränsningar. 

Den nya artikeln, som är publicerad i tidskriften Sustainability, bygger på en studie av skolprogrammet Grön Flagg, ett av landets största initiativ inom utbildning för hållbar utveckling. I studien ingår intervjuer med strateger inom programmet samt analyser av informations- och undervisningsmaterial.

Studien visar att ett pluralistiskt undervisningsideal, som förespråkar att olika värderingar och perspektiv på en hållbarhetsfråga beaktas, har haft ett stort inflytande inom Grön Flagg. Samtidigt är delar av undervisningsmaterialet som används inom programmet normativt snarare än pluralistiskt – det pekar ut vissa beteenden och samhälleliga förändringar som önskvärda.

I intervjuerna med strategerna på Grön Flagg framkommer tre motiv som styr urvalet av vad som inkluderas i undervisningsmaterialet. Det rör sig om vetenskapliga fakta eller vetenskaplig konsensus, mål och lagar som bygger på politiska beslut, samt beslut tagna i demokratisk ordning av lärare och elevrepresentanter.

Många tidigare studier som idealiserar pluralism inom utbildning för hållbar utveckling beskriver avgränsningar som ett resultat av själva undervisningen, som uppnås när olika perspektiv beaktas och när elever och lärare tillsammans kommer fram till vad som är önskvärt. Utifrån analysen av Grön Flagg kritiserar artikelförfattarna Alexander Hellquist och Martin Westin dessa studier för att ignorera de urval och avgränsningar som måste göras redan under design och planering av undervisningen. Bristen på forskning som diskuterar hur dessa urval och avgränsningar kan göras på legitima sätt kan delvis förklara varför lärare upplever det pluralistiska idealet som utmanande. Som ett bidrag till fortsatt utveckling av pluralistisk utbildning för hållbar utveckling föreslår artikeln några konceptuella verktyg. Dessa kan stödja mer medvetna och transparenta beslut om urval och avgränsningar vid design och planering av undervisning, och även kritisk granskning av dessa beslut.

Studien är en del av ett internationellt forskningsprojekt som genomförts i samverkan med Swedesd och institutioner i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika.

Publikation

Hellquist, A; Westin, M. (2019) On the Inevitable Bounding of Pluralism in ESE—An Empirical Study of the Swedish Green Flag Initiative, Sustainability, DOI: 10.3390/su11072026

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18