Nu gäller distansundervisning vid Uppsala universitet

2020-03-17

Från och med den 18 mars kommer undervisning och examination vid universitetet att ske på distans.

Uppsala universitet följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från regeringen och folkhälsomyndigheten. Rektor har beslutat att följande ska gälla vid Uppsala universitet:

  • Uppsala universitet ska övergå till att undervisa och examinera på distans från och med 2020-03-18.
  • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts vad gäller formerna för examination och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans. Beslut om avsteg fattas av den instans som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.
  • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa.
  • Medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter kontakt med närmsta chef så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta hemma även utan symptom.
  • Övriga medarbetare arbetar på som vanligt men bör – i dialog med respektive chef – överväga helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter.

Sedan tidigare gäller att:

  • Inga tjänsteresor utomlands beviljas fram till den 14 april 2020.
  • Ställa in internationella konferenser och besök fram till den 14 april 2020. Nationella konferenser med över 100 personer bör begränsas om möjligt. Närmaste chef/avdelningschef fattar beslut.

Verksamheten fortgår

Det åtgärder som nu genomförs innebär inte att universitetet stänger. Målet är att verksamheten – både utbildning, forskning och administration – så långt som möjligt ska fortgå. Samtidigt ska vi på alla sätt bidra till att bromsa hastigheten i smittspridningen.

Uppsala universitet som arbetsplats följer rekommendationerna om ”social distansering”, dvs att medarbetare och studenter i så stor utsträckning som möjligt ska undvika eller minimera fysiska närkontakter. Undervisning och examination fortsätter men läggs alltså över på distans (digitala undervisningsformer, självstudier, hemuppgifter). Bibliotekstjänster kommer att vara tillgängliga, forskning och stödfunktion fortsätter men med utgångspunkt i de åtgärder som rektor beslutat ska gälla för medarbetare. Det är tillsvidare möjligt att arrangera disputationer om det kan ske med ökad social distans.

Som alltid fattas beslut i den ordinarie ledningsorganisationen om den konkreta tillämpningen av de beslutade åtgärderna.


För frågor kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 070-2911524 e-post: pernilla.bjork@uadm.uu.se

Linda Koffmar

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18