Medarbetare


Målqvist, Mats, Föreståndare/Professor
mats.malqvist@uu.se
Professor Mats Målqvist är föreståndare för Swedesd. Hans forskning fokuserar på implementering av interventioner för förbättrad mödra- och barnhälsa och överlevnad i resurssvaga miljöer. Mats är även prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten.Carin Andrews
, Post-doc
carin.andrews@uu.se
Carins forskningsområde är barn och unga med funktionsnedsättningar som lever i resurssvaga miljöer. Carin har ett speciellt intresse för utvecklande av interventioner som kan öka delaktighet, hälsa och livskvalitet. Från 2023 jobbar Carin med SWEDESD då hon bland annat kommer driva projektet ”FINE-DDD: Family-centred Intervention in Nepal: Epidemiology and participation for children with Developmental Delays and Disabilities” finansierat av Vetenskapsrådet, i samarbete med Pokhara Academy of Health Sciences and Golden community i Nepal. Daniel Bergquist
, Projektkoordinator
daniel.bergquist@slu.se
Daniel Bergquist är projektkoordinator på Swedesd, där han främst arbetar med kurs- och programutveckling för samhällsforskarskolan EFFORT – Efficient SDG fulfillment for Regions in Transition. Han har mer än 20 års erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom hållbar utveckling, och disputerade 2008 vid programmet för tillämpad miljökonsekvensanalys vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, med inriktning på tvärvetenskaplig och deltagardriven hållbarhetsbedömning. Anna Bergström, PhD, Docent 
anna.bergstrom@uu.se
Anna Bergström är implementeringsfroskare med lång erfarenhet av att initiera och utvärdera interventionsprojekt med syft att stärka implementeringskapacitet i olika sammanhang och miljöer i bland annat Vietnam, Uganda, Tanzania och Sverige. Anna arbetar även som implementeringsexpert på Enheten Implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, är affilierad till PROCOME forskargruppen på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutetoch arbetar som konsult för UNICEF i Tanzania.Karen Brounéus
, Universitetslektor
karen.brouneus@pcr.uu.se
Karen Brounéus är docent och har sin primära anställning vid institutionen för freds- och konfliktforskning är kursansvarig för kursen Mindfulness Stress-management som ges vid Swedesd. Hennes forskning fokuserar bl.a. på sannings- och försoningsprocesser efter krig; de könsrelaterade dimensionerna av krig och fred; och psykologisk hälsa i fredsbyggande efter krig.


Sarah
Sarah Dickin, Adjunkt
sarah.dickin@uu.se
Sarah Dickin är föreläsare på Swedesd och koordinerar masteruppsatsen och praktikkurserna. Hon har en doktorsexamen i geografi och har lång erfarenhet av vetenskap och politik inom vattensektorn, inklusive utveckling av nya verktyg för att mäta sociala och genusmässiga effekter på vatten, sanitet och hygien (WASH) interventioner. Sarahs nuvarande forskning är fokuserad på att undersöka ojämlikheter relaterade till WASH, och mer allmänt relaterade till planetär hälsa. Hon samarbetar för närvarande med Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) i ett projekt som handlar om "komplicerade plaster" som innebär utmaningar för människors hälsa och hållbarhet, och med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholm Environment Institute (SEI) genom ett nätverk som syftar till att integrera WASH med One Health för att förbättra människors, djurs och miljöns hälsa.


Do, Thao, Forskningsassistent (föräldraledig)
thao.do@uu.se
Thao har en bakgrund inom Business Management med tonvikt på innovation och entreprenörskap. På Swedesd kretsar hennes arbete kring samskapande, processdesign och facilitering samt metodutveckling i transdisciplinära forskningsprojekt. Thao arbetar för närvarande inom programmet Mistra Environmental Communication, där hon tillsammans med kollegor och samhällspartners undersöker förmågan hos kunskapssamproduktion för att stödja hållbarhetstransformationer. Friman, Eva
, Forskare
eva.friman@uu.se
Eva Friman är civilekonom och doktor i idéhistoria. Hennes forskningsintresse spänner över frågor om global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur kritiskt teoretiskt och ekologisk ekonomiskt perspektiv. Hon har varit transdisciplinär forskare och föreläsare i mer än 25 år inom t ex humanekologi, ekologisk ekonomi, politisk ekologi, miljö- och utvecklingsstudier, idéhistoria och miljöhistoria, och var föreståndare för Swedesd 2014-2021. Evas nuvarande forskning fokuserar transformativt lärande och kollaborativt meningsskapande i komplexa hållbarhetskontexter. Hon är adjungerad professor vid Sustainability Research Center vid University of the Sunshine Coast i Australien, undervisar i forskningsteori och -metod inom Swedesds masterprogram, och är programchef för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication – Reframing Communication for Sustainability.


Hellquist, Alexander, Specialist
alexander.hellquist@uu.se
Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på Länsstyrelse, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheterna. På SWEDESD jobbar han främst med uppdragsutbildning och viss forskning kopplad till deltagandeprocesser. Alexander är särskilt intresserad av hur sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur aktörer som initierar deltagande balanserar delvis motstridiga krav som ställs på dem i teorier om exempelvis demokratisk innovation, hållbar utveckling och konventionell förvaltning.Khalaim, Oleksandra, Forskare
oleksandra.​khalaim@uu.se
Oleksandra är doktor i ekologi och naturvetenskap vid National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina där hon undervisat i miljö och hållbarhet. Hennes forskningsintresse är riktat mot lärande för hållbar utveckling, klimatundervisning, metoder för transformativt lärande, klimatanpassning och utveckling av gröna stadsområden. Oleksandra har arbetat vid Swedesd sedan september 2019 inom ramen för flera projekt. Just nu forskar hon om klimat och miljö kopplat till hälsa bland studenter och personal vid Uppsala universitet Campus Gotland. Hon koordinerar också utbildningsprojektet 'While playing to change the world: theater and gaming techniques in sustainability teaching' på Campus Gotland. 


​Klöcker Larsen, Rasmus
, Affilierad universitetslektor
rasmus.klocker-larsen@uu.se
Rasmus forskning fokuserar på etik, praktik och politik i mark- och resurskonflikter, med utgångspunkt i kritisk social teori och deltagande och handlingsorienterade forskningsmetoder. Han koordinerar kursen Power, Equity and Transformation inom masterprogrammet i implementation, transformativt lärande and hållbarhet. Han har även en position som seniorforskare och teamledare vid Stockholm Environment Institute.


Mickelsson, Martin, Forskare
martin.mickelsson@uu.se
Martins forskningsintresse ligger inom utbildning om antimikrobiell resistens som hållbarhetsutmaning med utgångspunkt i One Heakth - skärningspunkterna mellan människors, djurs och miljöns hälsa. Han leder för närvarande ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet för att studera förhållningssätt till och förutsättningar för utbildning om antimikrobiell resistens bland läkare. Projektet genomförs i samarbete University of Zimbabwe och ELRC, Rhodes University.Maria Nyström
, Koordinator
maria.nystrom@uu.se
Maria Nyström är koordinator hos Swedesd där hon främst arbetar med samordning av centrumbildningen, kommunikation och nätverket SIHI - Social Innovation in Health Initiative. Hon har en masterutbildning i Environmental Communication and Management från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har ett stort intresse för hållbarhet, transformativt lärande och samskapande av kunskap. Ulrika Persson-Fischier
, Universitetsadjunkt
ulrika.persson-fischier@uu.se
Ulrika Persson-Fischier är en antropolog med starkt intresse för pedagogisk utveckling, tvärvetenskap, och hållbarhet. Ulrikas forskning fokuserar på perspektiv kring transformativ innovation och disruptiv systemförändring, och en transdiscilplinär utgångspunkt för samverkan med samhällsaktörer, och begrepp som resiliens och regeneration, komplexitet och wicked problems. Ulrika är programansvarig för SWEDESDs master program: The Master's Programme in Implementation, Transformative Learning and Sustainability (ITS).


Powell, Neil, Forskare
neil.powell@uu.se
Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. Linnea Stansert-Katzen, Forskningsassistent
linnea.stansert-katzen@uu.se
Linnea Stansert Katzen har en PhD i Folkhälsa/Public Health och har under flera år arbetat som forskare vid Stellenbosch University, Sydafrika. Hennes forskning fokuserar på commmunity health workers och innovativa sätt att stötta och stärka denna grupp av hälsoarbetare. Linneas nuvarande huvudforskningsprojekt är en utvärdering av Mentormamma-programmet, en modell för föräldrastöd i ett utsatt område i Göteborg.


Urenje, Shepherd, Specialist
shepherd.urenje@uu.se
Shepherd Urenje arbetar som programspecialist och forskare i utbildning för hållbarhet och global hälsa. Han tog sin doktorsexamen i utvecklingspedagogik från University College of London, Storbritannien. Under åren har han samlat på sig mer än 20 års erfarenhet av att leda kvalitetsutbildningsprojekt, tvärvetenskaplig forskning och kursutveckling inom utbildning och hållbar utveckling.


Senast uppdaterad: 2023-11-06