Medarbetare


Målqvist, Mats
, Föreståndare/Professor
mats.malqvist@kbh.uu.se
Professor Mats Målqvist är föreståndare för Swedesd. Hans forskning fokuserar på implementering av interventioner för förbättrad mödra- och barnhälsa och överlevnad i resurssvaga miljöer. Mats är även ordförande för Masterprogramkommittén vid medicinska fakulteten och arbetar aktivt med internationaliseringen av den högre utbildningen.


Carin Andrews
, Post-doc
carin.andrews@uu.se
Carins forskningsområde är barn och unga med funktionsnedsättningar som lever i resurssvaga miljöer. Carin har ett speciellt intresse för utvecklande av interventioner som kan öka delaktighet, hälsa och livskvalitet. Från 2023 jobbar Carin med SWEDESD då hon bland annat kommer driva projektet ”FINE-DDD: Family-centred Intervention in Nepal: Epidemiology and participation for children with Developmental Delays and Disabilities” finansierat av Vetenskapsrådet, i samarbete med Pokhara Academy of Health Sciences and Golden community i Nepal. 


Daniel Bergquist
, Projektkoordinator
daniel.bergquist@slu.se
Daniel Bergquist är projektkoordinator på Swedesd, där han främst arbetar med kurs- och programutveckling för samhällsforskarskolan EFFORT – Efficient SDG fulfillment for Regions in Transition. Han har mer än 20 års erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom hållbar utveckling, och disputerade 2008 vid programmet för tillämpad miljökonsekvensanalys vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, med inriktning på tvärvetenskaplig och deltagardriven hållbarhetsbedömning. 

Anna Bergström, PhD
anna.bergstrom@kbh.uu.se
Anna Bergström är implementeringsfroskare med lång erfarenhet av att initiera och utvärdera interventionsprojekt i olika sammanhang och miljöer. Anna arbetar även som implementeringsexpert på enheten Implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.


Karen Brounéus
, Universitetslektor
karen.brouneus@pcr.uu.se
Karen Brouneus är docent och har sin primära anställning vid institutionen för freds- och konfliktforskning är kursansvarig för kursen Mindfulness Stress-management som ges vid Swedesd. Hennes forskning fokuserar bl.a. på sannings- och försoningsprocesser efter krig; de könsrelaterade dimensionerna av krig och fred; och psykologisk hälsa i fredsbyggande efter krig.

Sarah Dickin, Adjunkt
sarah.dickin@swedesd.uu.se

Do, Thao, Forskningsassistent
thao.do@swedesd.uu.se
Thao har en bakgrund inom Business Management med tonvikt på innovation och entreprenörskap. På Swedesd kretsar hennes arbete kring samskapande, processdesign och facilitering samt metodutveckling i transdisciplinära forskningsprojekt. Thao arbetar för närvarande inom programmet Mistra Environmental Communication, där hon tillsammans med kollegor och samhällspartners undersöker förmågan hos kunskapssamproduktion för att stödja hållbarhetstransformationer. 


Friman, Eva
, Forskare
eva.friman@swedesd.uu.se
Eva Friman är civilekonom och doktor i idéhistoria. Hennes forskningsintresse spänner över frågor om global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur kritiskt teoretiskt och ekologisk ekonomiskt perspektiv. Hon har varit transdisciplinär forskare och föreläsare i mer 25 år inom t ex humanekologi, ekologisk ekonomi, politisk ekologi, miljö- och utvecklingsstudier, idéhistoria och miljöhistoria, och var föreståndare för Swedesd 2014-2021. Evas nuvarande forskning fokuserar transformativt lärande i komplexa hållbarhetskontexter, och kollaborativt meningsskapande. Hon är adjungerad professor vid Sustainability Research Center vid University of the Sunshine Coast i Australien, undervisar i forskningsteori och -metod på Swedesds nya masterprogram, och programchef för forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication – Reframing Communication for Sustainability.


Hellquist, Alexander, Specialist
alexander.hellquist@swedesd.uu.se
Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på Länsstyrelse, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheterna. På Swedesd jobbar han främst uppdragsutbildningen Att leda samverkan och viss uppdragsforskning kopplad till dialogbaserad planering.  Alexander är särskilt intresserad av hur lärande i sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur processledare balanserar de delvis motstridiga krav som ställs på dem i demokrati-, planerings- och lärandeteori. Alexander är för närvarnade tjänstledig från sin tjänst på Uppsala universitet. Khalaim, Oleksandra, Forskare
oleksandra.​khalaim@swedesd.uu.se
Oleksandra är doktor i ekologi och naturvetenskap vid National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina där hon undervisat i miljö och hållbarhet. Hennes forskningsintresse är riktat mot lärande för hållbar utveckling, klimatundervisning, metoder för transformativt lärande, klimatanpassning och utveckling av gröna stadsområden. Oleksandra har arbetat vid Swedesd sedan september 2019 inom ramen för flera projekt. Just nu forskar hon om klimat och miljö kopplat till hälsa bland studenter och personal vid Uppsala universitet Campus Gotland.


​Klöcker Larsen, Rasmus
, Affilierad universitetslektor
rasmus.klocker_larsen@kbh.uu.se
Rasmus forskning fokuserar på etik, praktik och politik i mark- och resurskonflikter, med utgångspunkt i kritisk social teori och deltagande och handlingsorienterade forskningsmetoder. Han koordinerar kursen Power, Equity and Transformation i masterprogrammet i implementation, transformativt lärande and hållbarhet. Han har även en position som seniorforskare och teamledare vid Stockholm Environment Institute.


Mickelsson, Martin, Forskare
martin.mickelsson@swedesd.uu.se
Martin Mickelsson har i samarbete med Swedesd och Rhodes University, Sydafrika, skrivit en avhandling om skalning av utbildning för hållbar utveckling. Martins aktuella forskningsintresse ligger inom utbildning om antimikrobiell resistens som hållbarhetsutmaning. 2021-2024 bedriver Martin postdokprojektet "Leva med mikrober: Hälsolitteracitet i utbildning om antimikrobiell resistens", finansierat av Vetenskapsrådet (VR), i samarbete med University of Zimbabwe och Rhodes University. Martins nuvarande forskning bygger vidare på Re-Solve, ett skalningsverktyg för projekt och sociala innovationer han utvecklade tillsammans med docent David O. Kronlid och Thao Do. Martin har även varit kursledare för uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat.


Maria Nyström
, Koordinator
maria.nystrom@uu.se
Maria Nyström är koordinator hos Swedesd där hon främst arbetar med samordning av centrumbildningen, kommunikation och nätverket SIHI - Social Innovation in Health Initiative. Hon har en masterutbildning i Environmental Communication and Management från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har ett stort intresse för hållbarhet, transformativt lärande och samskapande av kunskap. 


Ulrika Persson-Fischier
, Universitetsadjunkt
ulrika.persson-fischier@uu.se
Ulrika Persson-Fischier är en antropolog med starkt intresse för pedagogisk utveckling, tvärvetenskap, och hållbarhet. Ulrikas forskning fokuserar på perspektiv kring transformativ innovation och disruptiv systemförändring, och en transdiscilplinär utgångspunkt för samverkan med samhällsaktörer, och begrepp som resiliens och regeneration, komplexitet och wicked problems.


Powell, Neil, Forskare
neil.powell@swedesd.uu.se
Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. 


Linnea Stansert-Katzen, Forskningsassistent
linnea.stansert-katzen@kbh.uu.se

Linnea Stansert Katzen har en masterutbildning i internationell utveckling och management och har under flera år arbetat som forskare vid Stellenbosch University, Sydafrika. Hennes forskning fokuserar på commmunity health workers och innovativa sätt att stötta och stärka denna grupp av hälsoarbetare.


Urenje, Shepherd, Specialist
shepherd.urenje@swedesd.uu.se
Shepherd Urenje arbetar som programspecialist och forskare i utbildning för hållbarhet och global hälsa. Han tog sin doktorsexamen i utvecklingspedagogik från University College of London, Storbritannien. Under åren har han samlat på sig mer än 20 års erfarenhet av att leda kvalitetsutbildningsprojekt, tvärvetenskaplig forskning och kursutveckling inom utbildning och hållbar utveckling.


Arturo Vidal, Projektassistent
arturo.vidal@kbh.uu.se
Arturo Vidal har en magisterexamen vid Uppsala universitet där han studerade Hållbar utveckling. Han har också en kandidatexamen i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet, där han gjorde en djupdykning i internationella relationer och globalisering. Han är intresserad och har erfarenhet av frågor relaterade till latinamerikanska utvecklingsstudier, urbana mobilitetssystem, lokalt/urbant jordbruk, hållbar utbildning, hållbar stadsstyrning, hållbart ledarskap samt att skapa gröna jobb.


Senast uppdaterad: 2023-05-03