Vision och mission

Vision: Stärka svenska forskares roll och medverkan inom internationella forskningsorgan med fokus på miljö och hållbarhet; tillgodose att miljö och hållbarhetsperspektiv integreras i policy och forskningspropositioner samt i det offentliga samtalet kring samhällsutveckling.

Mission: Främja forskning och utbildning inom området globala miljöförändringar och hållbarhet. Kommittén skall också verka för interdisciplinärt samarbete och stärka ämnesområdet i samhället som skola, näringsliv och allmänhet. Vidare skall kommittén fungera som rådgivande till utbildningssystemet och verka som expertorgan till Vetenskapsakademin.

MEDLEMMAR         DOKUMENT         LÄNKAR        AKTIVITETER

Syftet med nationalkommitéer

Kungliga vetenskapsakademien är huvudman för 18 svenska nationalkommittéer inom olika ämnesområden, som bland annat representerar Sverige i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ISC (International Science Council). Nationalkommittéerna har också som uppgift:

• att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde
• att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar
• att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv)
• att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet
• att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien

KONTAKTA OSS

Senast uppdaterad: 2022-04-29