SIHI Sweden

SIHI Sweden är del av det internationella nätverket SIHI - Social Innovation in Health Initiative. Swedesd står som värd för SIHI Sweden i sammarbete med partners från Karolinska institutet och KI Innovations. 

SIHI Sweden

SIHI Sweden grundades 2021 och är en hub i det internationella nätverket Social Innovation in Health (SIHI). Värd för nätverket är SWEDESD - ett centrum för jämlikhet i hälsa, transformation och hälsa, vid Uppsala universitet.

Vår strävan är att bedriva och främja tvärvetenskaplig forskning om social innovation för hälsa genom att koppla samman forskare, studenter, entreprenörer, beslutsfattare och genomförare inom privat och offentlig sektor, civilsamhället och ideella organisationer, och att förespråka för systemskiften som behövs för att uppnå hälsa för alla.

Vårt fokus

SIHI Sweden utforskar och forskar om sätt att främja hälsa för alla genom social innovation, med fokus på implementeringsprocesser och transformativt lärande, för att bygga kapacitet, samskapa kunskap och överföra sociala innovationer till nya sammanhang. 

 Se vilka projekt och metoder vi jobbar med inom sociala innovationer just nu: 

SIHI Konferens 2023  

Vi håller i en årlig konferens med fokus på sociala innovationer kopplat till hälsa. Genom konferensen vill vi uppmärksamma befintliga sociala innovationer i samhället men också ge verktyg och metoder för hur man kan jobba med sociala innovationer.  Den 18-19 oktober är det dags för årets konferens, mer information om konferensen och anmälan hittar du HÄR

SIHI Sverige styrgrupp

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och föreståndare för SWEDESD, ett centrum för jämlik hälsa, hållbarhet och transformation vid Uppsala universitet. Hans undervisning- och forskningsintressen fokuserar på implementeringsvetenskap och jämlik hälsa, med partnersamarbeten i södra Asien, östra Afrika och Sverige.

Georgina Warner är docent i barns hälsa och välfärd vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är medlem i ledningsgruppen för forskargruppen för barnhälsa och föräldraskap (CHAP). Hennes forskning har särskilt fokus på barn med sårbarheter inklusive funktionshinder, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter, placering i vård utanför hemmet, påtvingad migration och fattigdom.

Eva Friman är forskare vid SWEDESD, Uppsala universitet och adjungerad professor vid Sustainability Research Centre vid University of the Sunshine Coast i Australien. Evas forsknings- och undervisningsintressen fokuserar på rättvisa, ekologisk hållbarhet, globalt utbyte och transformativt lärande ur transdisciplinära, ekologiska, ekonomiska och politiska ekologiska perspektiv.

Elin C Larsson är docent i Global hälsa, huvudforskare och vice forskargruppsledare i forskargruppen GloSH vid Institutionen för global folkhälsa, och knuten till Avd. för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hennes forskningsfokus är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i låg- och medelinkomstsammanhang. Hon leder för närvarande en stor kluster randomiserad kontrollerad studie, som studerar hur en kvalitetsförbättring i samarbete med samproducerad preventivmedelsrådgivning kan öka bemyndigandet i beslutsfattande inom preventivmedel. Hon handleder flera Ph.D. studenter i Sverige och Afrika söder om Sahara och Nepal. Som en del av sitt engagemang i forskning och utbildning inom SRHR ingår hon i ledningskommittén för det akademiska nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ANSER, och hon valdes nyligen in i den vetenskapliga och tekniska rådgivande gruppen till WHO:s HRP-program inom SRHR.

Emma O

Emma Oljans är en aktiv forskare hos SWEDESD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Oljans har doktorerat i didaktik vid Uppsala universitet. Hennes expertområde inkluderar lärande för hållbar utveckling, global hälsa, Co-creation, antibiotikaresistens och konsumentbeteende, samt health literacy.

Maria Nyström är centrumkoordinator på SWEDESD, Uppsala universitet. Hon arbetar främst med att koordinera centrumet, kommunikation och nätverket SIHI – Social Innovation in Health Initiative. Hon har en masterexamen i miljökommunikation från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

SIHI Fellows

SIHI Fellowship program är ett tvåårigt program som skapar möjlighet för mentorskap, kapacitetsuppbyggnad och samverkan för forskning inom social innovation inom hälsa. Programmet involverar en grupp deltagare från olika kontinenter som alla är unga akademiker. Som en del av programmet kommer deltagarna att arrangera en serie utbildningsworkshops i ämnen så som begreppet social innovation, implementeringsforskning, människocentrerad design, crowdsourcing, crowdfunding och övervakning och utvärdering av sociala innovationer inom hälsa. För att läsa mer om programmet besök hemsidan för SIHI Fellowship program

SIHI Sverige har två unga forskare som kommer delta i programmet. 

Per Kåks, PhD

Intesseområden inom social innovation: social innovation inom hälsa, implementeringsforskning, crowdsourcing och människocentrerad design

Ms. Linet M. Mustisya

Intesseområden inom social innovation: Implementeringsforskning, samhällsengagemang, hållbarhet, hälsofrämjande och forskningsspridning

Vad menar vi med social innovation inom hälsa?

Sociala innovationer är nya eller mer effektiva sätt att hantera komplexa sociala utmaningar inom hälsa och välfärd. Innovationerna utvecklas tillsammans med användare och andra intressenter för att tillhandahålla en mer tillgänglig, inkluderande och kostnadseffektiv hälsa och välfärd. De resulterar ofta i nya sociala relationer och förändringar på organisations- och systemnivå.

Definition av begreppet hälsa

Swedesd ser ett behov av att bredda definitionen av vilka projekt som faller inom ramen för sociala hälsoinnovationer. Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner. Läs mer i denna editorial i BMJ Global Health. 

Med denna definition av global hälsa så ser vi att sociala innovationer för hälsa innefattar projekt som jobbar för både människans och planetens hälsa. 

Läs och se filmer om SIHI internationals definition av sociala innovationer.

Sponsorer


SIHI nätverket stöds av TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Disease, vilket samfinaniseras av UNDP, UNICEF, Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO). TDR får medel från Sida för att stötta SIHI nätverket.

Senast uppdaterad: 2024-01-04